Lög og reglur

Lög Ju Jitsufélags Reykjavíkur

1.gr. Félagið heitir Jiu Jitsufélag Reykjavíkur. P.O.Box 1647. 121 Reykjavík. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2.gr. Tilgangur félagsins er að iðka íþróttina Ju Jitsu og vinna að útbreiðslu hennar.

3.gr. Félagar geta orðið allir þeir sem þess æskja og stjórn félagsins samþykkir.

4.gr. Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfundur félagsins skal haldinn í febrúar/mars ár hvert. Til fundarins skal boða bréflega eða á annan sannanlegan hátt með a.m.k. viku fyrirvara og skal getið dagsskrár í fundarboði. Málefni sem félagar óska eftir að tekin verði fyrir á fundinum skulu hafa borist stjórn minnst tveimur vikum fyrir aðalfund.  Rétt til fundarsetu með öllum réttindum hafa skuldlausir félagar.

 

Dagsskrá aðalfundar:

1. Fundarsetning.
2. Kosnir fundarstjóri og fundarritari.
3. Lögð fram ársskýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár og umræða um hana.
4. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar, umræða og atkvæðagreiðsla.
5. Nefndir gefa skýrslur og umræður um þær.
6. Fjárhagsáætlun næsta starfsárs.
7. Kosning fastra nefnda ef við á.
8. Lagabreytingar ef fyrir liggja.
9. Kosin stjórn:
a) kosinn formaður
b) kosnir fjórir aðalstjórnarmenn
c) kosnir tveir varamenn í stjórn
d) kosinn endurskoðandi og annar til vara.
10. Aðrar tillögur sem borist hafa til stjórnar.
11. Önnur mál.
12. Fundarslit.

 

Á aðalfundi fer hver félagi með eitt atkvæði og ræður einfaldur meirihluti úrslitum, nema varðandi lagabreytingar,  þá þarf samþykki 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna til þess að breytingar nái fram að ganga. Aðalfundur er löglegur sé löglega til hans boðað.

5.gr. Reikningsár félagsins er almanaksárið. Ársreikningar skulu komnir til endurskoðanda eigi síðar en 14 dögum fyrir aðalfund.

6.gr. Stjórn félagsins fer með yfirstjórn þess á milli aðalfunda. Hana skipa formaður, kosinn sérstaklega á aðalfundi, og fjórir meðstjórnendur, allir kosnir á aðalfundi. Stjórnin skiptir með sér verkum að afloknum aðalfundi: varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi.  Stjórnarfundi skal halda a.m.k. mánaðarlega og boðar formaður til þeirra.

7.gr. Tillögu um að leggja félagið niður verður að leggja fyrir á lögmætum aðalfundi og skal  tillagan send félagsmönnum með fundarboðinu. Til þess að slík tillaga nái fram að ganga þarf helmingur félagsmanna að sitja fundinn og 2/3 þeirra að samþykkja tillöguna. Komi ekki svo margir til fundarins, skal boða til nýs fundar með tveggja vikna fyrirvara og skal hann haldinn innan fjögurra vikna og er sá fundir ályktunarhæfur án tillits til fjölda fundarmanna.

8.gr. Lögum þessum verður ekki breytt nema á reglulegum aðalfundi félagsins og þá með samþykki 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna.

9.gr. Lög þessi og síðari breytingar á þeim öðlast gildi þegar framkvæmdastjórnir ÍBR og ÍSÍ hafa staðfest þau/þær, sbr. lög ÍBR og ÍSÍ.